מכירת חמץ תשפ"ג

שע"י המד"א הרב מרדכי ביסטריצקי

1. נוסח השטר

אנחנו חתומי מטה ומעבר לדף ובנירות הדבוקים נותנים כח ורשות להרב ר' מרדכי בהר"ר לוי ביסטריצקי ועושים אותו שליח ומורשה במקומנו לעשות עם כל מיני חמץ ותערובת חמץ שלנו ביום רביעי י"ד ניסן דהאי שתא תשפ"ג לפ"ק כאדם העושה בשלו ממש, היינו כל מי מאתנו שימצא לו שום דבר חמץ הנעשה מחמשת מיני דגן בעין או ע"י תערובת: קמח, שמרים, מלץ, קפה, ריבות, סובין ומורסן, שימורים שיש בהם חשש חמץ, בירה, גזוז, ליקרים, ושארי משקאות שיש בהם תערובת חמץ וכל מיני תבואה שיש בהם גרעינים מחומצים ושארי פרטי חמץ ותערובת חמץ וחמץ נוקשה ,גם כלים שיש בהם ועליהם חמץ בעין ושקים חמוצים, שבבתים ועליות ומחסנים ומרתפים ומקררים ובמאפיות וחנויות ולפנים מהמחיצות הן המסומנים בנירות התפורים, הן שאינם מסומנים כלל, ואף גם שלא נפרטו כלל, הן במקומות שלנו הן במקומות שכורים או שאולים לנו, גם בעלי חיים הניזונים מחמץ שיש למי מאתנו, על הכל אנחנו עושים שליח ומורשה את הרב מרדכי בהר"ר לוי ביסטריצקי לעשות לנו זכות למכור את כל הנ"ל קודם זמן איסור חמץ, כן להשכיר את המקומות והחדרים שנמצא שם איזה פרט מכל הנ"ל, והרפתות מבעלי חיים הנ"ל כאדם העושה בתוך שלו ממש, ורשות בידו למכור ולהשכיר הן בעצמו הן ע"י שלוחו לכל מי שירצה ובאיזה מחיר שירצה גם בהקפה ואף גם לתת במתנה או להפקיר הפקר בית-דין, ורשות בידו לתת לקונה דריסת רגל דרך רשותנו ורשויות המושכרות או השאולות לנו למקומות שמונח שם איזה פרט מהנ"ל שיהי' קנוי לקונה הנ"ל, ומחוייבים אנו למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בכל עת שידרוש, וכל מה שיכתוב הרב מרדכי ביסטריצקי הנ"ל בשטר מכירה שיתן לקונה ממנו, עלינו לקיים בלי שום טו"מ ופ"פ בעולם, וכל מה שיעשה הרב מרדכי ביסטריצקי הנ"ל בכל הנ"ל תהי 'עשייתו כעשייתנו וידו כידנו ופיו כפינו הן לזכות והן להיפך ולא נוכל לומר לתקוני שדרתיך כו' וכל זה קבלנו על עצמנו בכל אופן היותר מועיל ע"פ ד"ת, הן החתומים בחתימת יד ממש הן החתומים ע"י שליח או במס"ק, והרשאה זו נעשית גלוי'ה ומפורסמת ולא תפסל ולא יוגרע כוחה לא בחסר ויתיר ולא בטשטוש דיו ומחק רק תהי' בתוקפה ככל שטרי הרשאה הנעשים ע"פ תקנות חז"ל דלא כאסמכתא כו' והרשות נתונה לאשר הרשאה זו ע"פ חוקי המדינה ולהיות תקפה כתוקף כל יפוי כח בלתי חוזר הנעשה כפי חוק הממשלה. והכל שריר בריר וקיים.

2. הידור - ביצוע קנין

להלן הוראות לביצוע 'קנין' לתוספת הידור במכירה כדי להסמיך את הרב למכור את החמץ שברשותכם.
אופן הפעולה:
יש לתת לאדם מעל גיל מצות חפץ (כגון עט/שעון/כלי/בגד) ושהוא יזכה בו עבור הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א להיות השליח למכירת החמץ.
לאחר מכן עליך להגביה את החפץ כ-25 ס"מ (זו פעולת ה"קניין"), ובפעולה זו אתה מעניק לרב את ההרשאה למכור את החמץ שלך. לאחר ה'הגבהה' (=ה'קניין') הרב נותן לך רשות לזכות בחפץ בחזרה לרשותך.
חשוב להדגיש אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת הקניין באופן האמור, ניתן להסתפק באמצעות הטופס דלעיל.

3. ועל זה באנו על החתום

מכירת חמץ תשפ"ב – הסתיימה!

חג פסח כשר ושמח!

מכירה באמצעות טופס זה יש לבצע עד יום שישי,
י"ד ניסן 15/4/2022 (למניינם) תשפ"ב בשעה 9:00 בבוקר.

ניתן למנות אותנו לשליחים כבר מעכשיו!
אנחנו נקנה את החמץ במוצאי השבת כ"ב ניסן